Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWTECHNISCHE DIENSTVERLENING
Adviesbureau J. Vriesema
Stadionweg 43 A-1, 3077 AS te Rotterdam
Ingeschreven Kamer van Koophandel te Rotterdam KVKnr 24296203

Artikel 1 Definities en begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven bij het aannemen van de opdracht.
Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een bouwtechnische inspectie of ander bouwkundige werkzaamheden als tekenwerk, opzichterswerk etc.
Opdrachtnemer: Adviesbureau J. Vriesema
Bouwtechnische inspectie: het visueel beoordelen en vastleggen van de bouwtechnische staat van in aanbouw, of gereed zijnde nieuwbouwwerken, bestaande bouwwerken, schade onderzoek, opnames en meerjarenonderhoudsplanningen. Dit op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden.

Bij een inspectie wordt geen hak-, breek- en sloopwerk verricht. Onder een bouwtechnische inspectie wordt niet verstaan:
- controle of op basis van bestek, tekeningen of technische omschrijving is voldaan aan een koop- en aannemingsovereenkomst;
- controle van niet gereinigde beglazing;
- controle van grondgesteldheid c.q. grondkwaliteit;
- controle van akoestische- en/of thermische isolatie;
- controle van grondoppervlakte en/of perceelgrootte;
- controle van tijdens inspectie niet bereikbare plaatsen zoals mogelijk daken, kruipruimtes, spouwmuren etc.
- controle van visueel slecht in te inspecteren onderdelen als bijvoorbeeld bitumineuze dakbedekking.

Een bouwtechnische inspectie houdt in dat een algemene inspectie wordt uitgevoerd aan het bouwwerk in de staat, waarop het zich op het moment van de inspectie bevindt. Hieronder wordt niet verstaan:
- gedetailleerd bouwkundig onderzoek;
- specialistisch onderzoek van fundering, constructie etc.;
- controle op noodzakelijke of verleende vergunningen;
Een inspectie kan derhalve nimmer een garantie zijn voor de afwezigheid van gebreken.

Kostenramingen die eventueel bij de inspectierapporten zijn aangegeven zijn slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Begeleiden bij oplevering van een nieuwbouwwerk houdt in dat de opdrachtgever begeleid wordt bij het vaststellen van een zo compleet mogelijke lijst van nog uit te voeren zaken.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
2. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
2. Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met zorg, zo mogelijk in bijzijn van de opdrachtgever, uitvoeren.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij dit voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
4. Bij een bouwkundige inspectie (geen oplevering) wordt gestreefd naar het verzenden van de bijbehorende rapportage binnen 3 dagen na de datum van inspectie, tenzij anders met de opdrachtgever is afgesproken. Overschrijding van deze termijn is geen reden tot vergoeding in welke vorm dan ook.
5. De geldigheidsduur van een bouwkundig inspectierapport is 6 maanden.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, zo nodig met mondelinge toestemming.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Er kunnen geen meerkosten in rekening worden gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor het werk dat in een opdracht of offerte is vastgelegd.

Artikel 7 Vergoeding en betaling
1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
2. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
3. De opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk groter blijkt dan bij sluiten van de overeenkomst kon worden verwacht. De opdrachtgever zal tijdig van de verhoging van het honorarium of tarief in kennis dienen te worden gesteld.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, zonder aftrek, korting of verrekening, in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de inspectie.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de onder artikel 8.1 genoemde termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht over het opeisbaar bedrag tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. Opdrachten die niet 24 uur vóór het tijdstip van aanvang van de inspectie (weekeinde en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend) zijn afgezegd, kunnen tegen een deel van het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer heeft recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
5. Het tarief is het tarief, dat geldt op de dag dat opdrachtgever aan opdrachtnemer, opdracht geeft voor een bouwkundige inspectie.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, berekeningen, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer met dien verstande dat deze alleen voor en door de opdrachtgever mogen worden gebruikt.
2. Doorverkoop of levering aan derden van geleverde zaken door de opdrachtgever mag alleen dan als de opdrachtnemer hiertoe expliciete toestemming verleend.

Artikel 10 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. Opdrachtgever zal bij het uit handen geven van de vordering een percentage van 15% aan incassokosten in rekening brengen aan de opdrachtnemer.
4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na de werkzaamheden of de factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Indien dit niet mogelijk was, dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
4. Onverminderd het bepaalde onder punt 1 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de opdracht niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken. De daarop gebaseerde aanspraken dienen binnen 1 jaar na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving in rechte geldend te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan zijn rechten en aansprakelijkheid hierop vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en opzegging
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans tot maximaal tweemaal het bedrag dat door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening zou kunnen worden gebracht voor het deel van de opdracht, waarbij het schade toebrengende feit, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, heeft plaatsgevonden.
3. In afwijking van hetgeen in voorgaand artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade aan binnenafwerking, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken danwel ongedaan te maken, waarbij de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 14 Overmacht
1. Partijen zijn bij overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte van de opdrachtnemer kan ook als overmacht worden beschouwd.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat deze zijn verplichtingen had moeten nakomen. Bij overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding van de opdrachtnemer.
3. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
4.In geval van overmacht zullen partijen elkander onverwijld informeren.

Artikel 15 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht
1. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. De opdrachtnemer heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten